«На сучасному етапі одним з основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України, стабільності в суспільстві є поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності»

 


абз. 9 ст. 7 закону України 
«Про основи національної безпеки України»

 

 

Основна Мета:
Зменьшення рівня корупції в Україні

Основне Завдання:
Протидія корупції на всіх рівнях

Основний принцип:
Реалізація державної антикорупційної політики

Останні Новини

14.06.2018

Наш комітет

                                 &n...

14.06.2018

Высший совет правосудия уволил семь судей с должностей по общим обстоятельствам. В частности уволен в отставку судья Высшего хозяйственного суда.

  Высший совет правосудия уволил семь судей с должностей по общим обстоятельствам. В частности уволен в отставку...

Наш комітет

                                                          

                                                           

     Шановне суспільство, прийшов час коли всі ми, громадяни України зобов'язані перед обличчям своїх дітей та онуків, зробити правильні кроки на шляху економічного розвитку нашої країни. Сьогодні не секрет, що еко­номіка України в занепаді, іноземні інвестори та бізнесмени зазнавши крах за період останніх 6-7 років, навіть не хочуть чути про якийсь спільний бізнес. А, як кажуть в народі, «шило в мішку не сховаєш». Корупція, зди­рництво осіб, що стоять в різних рядах вищого ешелону, погубили віру в економічне майбутнє країни. Ви тільки подумайте, скільки чиновників ви­явилося в цьому ешелоні. Починаючи з Екс - Президента і його слуги, а не слуги закону і конституції Ген. Прокурора Пшонки, а слідом за ним скі­льки ще не заарештовано, і скільки ще буде? «Ворон Ворону око не ви­клює». Їх розшукують, а вони зникають як «Зорро», потім знову повзуть як «Маресьев» до влади.

Ми з Вами зобов'язані мобілізувати всі духовні потенціали на роз­виток високого рівня самосвідомості і контролю за подіями. Так, ми не Греція, ми багата, родюча земля – просто 70% мешканців України розучи­лися працювати і цінувати свою державу.

Ось вже деякий час в Україні працює Антикорупційний Комітет. І можна було б досягти набагато більшого, якби не вищестоящі дер­жавні служби та інстанції. Вони ж як іржа під'їдали закон, на плечах нашої сліпої віри в їх правильність і порядність, їхали до своїх цілей.

Сьогодні ми пропонуємо посилити громадський контроль за розви­тком економіки нашої держави. В силу подальшого здійснення про­позиції вступайте в ряди нашої установи. У нас є громадські приймальні. І де б Ви не були – ми завжди поруч.

Антикорупційний Комітет є спеціалізованою установою, яка призначена для надання допомоги суб'єктам, які здійснюють заходи щодо протидії корупції, координують і контролюють реалізацію заходів щодо запобігання та протидії корупції, формують державну антикорупційну політику, а також координуюсь діяльність центральних органів виконавчої влади з цих питань. Антикорупційний комітет є консультативним органом, що сприяє реалізації Президентом України його Конституційних повноважень гаранта прав та свобод людини і громадянина, згідно з загально визначеними принципами міжнародного права та конституцією України.

1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМІТЕТУ

1.1. Комітет с юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Організаційно-правова форма за КОПФГ- організація (установа, заклад).

1.2. Комітет є спеціалізованою, неприбутковою, непідприємницькою установою.

1.3. Комітет має самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі в іноземній валюті, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи.

Печатки виготовляються таких видів:

а) для Фінансових документів: кругла печатка з найменуванням Комітету, малим гербом України, емблемою Комітету, код ЄДРПОУ;

б) для документів внутрішнього обігу, посвідчень тощо: кругла печатка з емблемою Комітету діаметром 24 мм.

в) для обласних управлінь - гербова печатка з найменуванням установи в конкретній області(Антикорупційний комітет в Київській, Житомирській, Вінницькій і т. п області). При створенні обласного управління Антикорупційного комітету в рішенні Колегії Комітету вказується найменування цього управління і яку гербову печатку дане управління буде використовувати. Рішення Колегії Комітету вводиться в дію наказом Голови Колегії.

1.4. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням та символікою.

1.5. Комітет має право виступати учасником цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства України, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки.

1.6. Комітет не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Комітету.

1.7. Засновник не бере участі в управлінні Комітетом.

2. Мета та предмет діяльності Комітету

2. Основна мета створення та діяльності Комітету;

2.1. Консолідація організаційно-правових можливостей і суспільно-інституціонального авторитету держави з метою надання цивільного сприяння Президентові України в області вдосконалення державної політики з протидії корупції;

2.2. Забезпечення вищих посадових осіб держави об'єктивною, неупередженою в інформацією про стан виконання Конституції України, законодавства України посадовими особами органів державної влади та управління в боротьбі з корупцією та її різними негативними проявами; здійснення аналізу ефективності реалізації заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції в Україні;

2.3. Запобігання, виявлення і протидія корупційним правопорушенням, а також припинення злочинів, пов'язаних із зловживанням владою або службовим становищем (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції);

2.4. Усунення причин і умов, що породжують корупцію;

2.5. Сприяння розвитку і зміцненню демократичної, соціальної і правової держави;

2.6. Створення сприятливих умов для економічного розвитку країни;

2.7. Вдосконалення механізму державного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства України;

2.8. Створення системи контролю за діяльністю посадових осіб державних та місцевих органів влади з боку інститутів громадянського суспільства забезпечення норм службової етики державними службовцями;

2.9. Проведення роботи з підвищення авторитету органів влади та ефективності реалізації державної антикорупційної стратегії, консолідації зусиль всіх інститутів громадянського суспільства

2.10. Залучення державних, недержавних органів, міжнародних, громадських організацій та громадян України для активізації протидії корупційним проявам;

2.11. Організація та здійснення контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції на підставі та в порядку визначеному законом;

2.12. Забезпечення контролю за використанням коштів державного бюджету і місцевих бюджетів у сфері боротьби з корупцією на підставі та у порядку визначеному законом;

2.13. Сприяння реалізації прав громадян на отримання достовірної інформації, правової допомоги;

2.14. Розробка і впровадження оптимальної системи взаємодії інститутів громадянського суспільства і засобів масової інформації з державними органами;

2.15. Сприяння засобам масової інформації у неупередженому, вільному, достовірному висвітленню порушень антикорупційного законодавства України;

2.16. Інформування широких кіл громадськості про заходи, які вживаються керівництвом держави, державними, правоохоронними та іншими органами управління і влади у сфері запобігання та протидії корупції;

2.17. Сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури;

2.18. Задоволення та захист законних соціальних, економічних, інших прав та інтересів своїх членів.

2.19 Для досягнення мети діяльності Комітет взаємодіє з місцевими, регіональними та центральними органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, засобами масової інформації, міжнародними та міждержавними організаціями (установами), об'єднаннями громадян з питань виявлення та документування корупційних проявів.

2.20. Комітет здійснює діловодство відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3. Права Комітету

3.1. Комітет має право здійснювати незаборонену законом діяльність щодо запобігання, виявлення і протидії корупційним правопорушенням (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції), а саме:

3.1. В межах, встановлених законодавством та цим Установчим актом, сприяти запобіганню та протидії корупції;

3.2. Приймати звернення від фізичних та юридичних осіб щодо корупційних проявів та діянь з боку посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ чи організацій всіх форм власності;

3.3. Вести прийом громадян, надавати роз'яснення та консультації з питань і законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, а також у сфері оскарження дій чи бездіяльності посадових (службових) осіб;

3.4. В межах чинного законодавства України та цього Установчого акту прияти фізичним та юридичним особам, права яких порушені внаслідок вчинення корупційного правопорушення і яким завдано моральної або матеріальної шкоди, у відновленні прав, відшкодуванні збитків та шкоди;

3.5. Повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та іншим органам, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;

3.6. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» звертатися до відповідних органів та посадових осіб із клопотанням ініціювати проведення службових розслідувань по певним фактам корупційних правопорушень, що стали відомі Комітету;

3.7. Звертатися до відповідних органів та посадових осіб із вимогою розглянути питання про звільнення посадових (службових) осіб державної влади або місцевого самоврядування, правоохоронних органів чи суддів у разі виявлення Комітетом встановлених законодавством України підстав припинення їх служби або повноважень;

3.8. Отримувати від відповідних органів та посадових осіб інформацію про осіб, що були притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а також про осіб, яких було звільнено з посади за вчинення корупційного правопорушення;

3.9. Запитувати та одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;

3.10. Здійснювати контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням таких форм контролю, які не суперечать законодавству.

3.11. Здійснювати аналіз діяльності органів державної влади, правоохоронних та інших органів у сфері боротьби з корупцією в межах їх компетенції;

3.12. Звертатися до відповідних органів, посадових осіб та до суду із заявами про скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення;

3.13. Приймати участь у розробленні законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції; вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції;

3.14. Брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції;

3.15. Проводити та замовляти проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;

3.16. Проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції.

3.17. Залучати до участі в роботи в якості експертів посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, представників об’єднань громадян;

3.18. Організовувати та проводити конференції, семінари, тренінги та наради з питань віднесених до його компетенції;

3.19. Проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання та протидії корупції;

3.20. Висвітлювати у засобах масової інформації результати роботи Комітету;

3.21. Встановлювати форму одягу та знаки розрізнення для працівників Комітету правила носіння яких затверджується Головою Комітету;

3.22. Розробляти та вводити нагороди та відзнаки Комітету, положення про які затверджуються Головою Комітету;

3.23. Мати символіку штандарти, вимпели, прапори, положення про які затверджуються Головою Комітету;

3.24. Виходити з пропозицією до органів державної влади, щодо присвоєння членам Комітету державних нагород, почесних звань та відзнак тощо;

3.25. Створювати системи інформації та оброблення даних відповідно до мети діяльності Комітету, надання консультації з цих питань;

3.26. Видавати бюлетені, журнали, газети та книги за напрямками своєї роботи;

3.27. Інформувати громадськість через засоби масової інформації (у тому числі і через власні засоби масової інформації), про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання та протидії корупції і її проявам, у тому числі і про осіб, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а також яких було звільнено з посади за вчинення корупційного правопорушення;

3.28. Для забезпечення досягнення мети діяльності. Комітет у встановленому законом порядку має право створювати юридичні особи, які безпосередньо підпорядковані Комітету.

 

4. Майно Комітету

4.1. Майно Комітету складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі.

4.2. Комітету можуть передаватися на баланс, в оренду, оплатне та безоплатне користування матеріальні цінності, нерухоме майно, споруди, земля, спеціальні засоби та інше.

4.3. Комітет є власником майна, переданого йому Засновником, а також набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

4.4. Джерелами формування майна та коштів Комітету можуть бути асигнування Державного та місцевих бюджетів, а також інші надходження, які не заборонені чинним законодавством України.

4.5. Сформоване майно використовується виключно для досягнення мети діяльності Комітету.

4.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Комітету або переданого йому у користування, несе Комітет.

У нас все прозоро: права, обов’язки, фінансування. Зараз  Апарат Голови Комітету працює над проектом сумісної діяльності з міжнародними організаціями. Які б не були особливі фахівці у Комітеті, зрозумійте, що без коштів працювати не можливо.

Саме з цієї причини ми розробляємо програми під які буде можливість поповнення бюджету Антикорупційного Комітету. У  2017 році було створено конкурс для молодих фахівців юриспруденції, фінансово-економічного напрямку, экспертів та інформаційних аналітиків.

Реформував й очолив установу О.В.Устінов, який має великий організаційний досвід, працюючи в органах Служби Безпеки України, він реалізував себе як відмінний фахівець.На даний час Комітет очолює А.М. Фещенко, юрист з величезним досвідом роботи, який зібрав команду досвідчених спеціалістів з новим баченням сучасної дійсності, готових працювати на благо нашого суспільства та нашої України.

Комітет, для виконання своїх завдань, використовує сучасний колектив, у якому службовці - це колишні співробітники спеціальних структур України, які мають чималий досвід і професіоналізм своєї справи.

Він має свої філії в кожній області України і тісно співпрацює з багатьма структурами, взаємодіє з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

12221

Всі разом ми зможемо підтримати бізнес, що розвивається, і перехі­дний етап економіки країни. Ми з Вами спрямуємо свою громадську ро­боту на більш ефективні узгоджені дії у дусі співробітництва в цілях запо­бігання корупції та забезпечення правосуддя. А в цілях підтримки наших зусиль по ефективній боротьбі з економічною та фінансовою злочинністю ми рекомендуємо дотримуватися кримінального кодексу і Законів нашої держави.

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, належать Антикорупційному Комітету України.
03680, м.Київ, вул. Солом'янська, 3. Телефон: (044) 249-22-23, факс: (044) 249-21-66